Praca

DOM DZIECKA NR 2

ul. Jaktorowska 6 01-202 Warszawa

tel. 22 632 75 25

fax 22 632 18 16

e-mail: sekretariat@domdziecka-korczak.waw.pl www.domdziecka-korczak.waw.pl

 

zatrudni:

WYCHOWAWCĘ

Wymagania konieczne/niezbędne

 1. Ukończone studia wyższe:

 1. na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki
  o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą albo

 2. na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.

 1. Spełnienie wymogu określonego w art. 98 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), zgodnie z którym w placówce opiekuńczo – wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:

 1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 1. Stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na w/w stanowisku

 

Wymagania dodatkowe

 1. Doświadczenie w pracy na stanowisku wychowawcy w placówce opiekuńczo – wychowawczej;

 2. Umiejętność pracy z dziećmi, kreatywność, profesjonalizm i wysokie zaangażowanie w wykonywaną pracę;

 3. Umiejętność pracy w zespole wychowawczym oraz wysokie kompetencje interpersonalne;

 4. Umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych i kryzysowych oraz podejmowania natychmiastowych działań naprawczych;

 5. Duża odporność na stres;

 6. Samodzielność i inicjatywa, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, uczciwość, sumienność i motywacja do pracy;

 7. Posiadanie aktualnych badań dla celów sanitarno – epidemiologicznych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys (CV) ze szczegółowym określeniem przebiegu nauki i pracy zawodowej

 2. list motywacyjny

 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji
  i uprawnień zawodowych oraz umiejętności

 5. pisemne oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystaniu z pełni praw publicznych

 6. pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o posiadaniu pełnej władzy rodzicielskiej

 

Wymagane dokumenty: życiorys (CV) i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ) oraz z Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458 ).

 

Aplikacje zawierające wymagane dokumenty i oświadczenia należy dostarczyć do Placówki osobiście, mailowo lub faxem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.10.2017 r.

 

 

Administratorem danych jest Dom Dziecka nr 2 im. dr Janusza Korczaka, ul. Jaktorowska 6, 01-202 Warszawa. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych rekrutacją. Bez Państwa wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135). Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

 

 

 

DOM DZIECKA NR 2

ul. Jaktorowska 6 01-202 Warszawa

tel. 22 632 75 25

fax 22 632 18 16

e-mail: sekretariat@domdziecka-korczak.waw.pl www.domdziecka-korczak.waw.pl

 

zatrudni:

 

PSYCHOLOGA

 

Wymagania konieczne/niezbędne

 1. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia

 2. Spełnienie wymogu określonego w art. 98 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), zgodnie z którym w placówce opiekuńczo – wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:

 1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 1. Stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na w/w stanowisku

 

Wymagania dodatkowe

 1. Praktyka psychologiczna z dzieckiem w przedziale 3 – 18 lat;

 2. Umiejętność prowadzenia poradnictwa i terapii psychologicznej dla wychowanków
  w placówce;

 3. Umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych oraz podejmowania natychmiastowych działań naprawczych w sytuacjach kryzysowych;

 4. Umiejętność pracy w zespole oraz wysokie kompetencje interpersonalne;

 5. Dyspozycyjność, w sytuacji koniecznej praca z grupą wychowawczą również w porze nocnej;

 6. Duża odporność na stres;

 7. Znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych;

 8. Posiadanie aktualnych badań dla celów sanitarno – epidemiologicznych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 1. życiorys (CV) ze szczegółowym określeniem przebiegu nauki i pracy zawodowej

 2. list motywacyjny

 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji
  i uprawnień zawodowych oraz umiejętności

 5. pisemne oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystaniu z pełni praw publicznych

 6. pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz
  o posiadaniu pełnej władzy rodzicielskiej

 

Wymagane dokumenty: życiorys (CV) i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) oraz z Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458).

 

Aplikacje zawierające wymagane dokumenty i oświadczenia należy dostarczyć do Placówki osobiście, mailowo lub faxem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.10.2017 r.

 

 

Administratorem danych jest Dom Dziecka nr 2 im. dr Janusza Korczaka, ul. Jaktorowska 6, 01-202 Warszawa. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych rekrutacją. Bez Państwa wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135). Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Aktualności

Wycieczka do Grecji

Dzięki uprzejmości

czytaj więcej

Zawody tenisowe

Już po raz kolejny wzięliśmy udział

czytaj więcej

Osiemnasta Łukasza

W życiu każdego człowieka

czytaj więcej