Praca

DOM DZIECKA NR 2

ul. Jaktorowska 6 01-202 Warszawa

tel. 22 632 75 25

fax 22 632 18 16

e-mail: sekretariat@domdziecka-korczak.waw.pl www.domdziecka-korczak.waw.pl

 

zatrudni:

 

PEDAGOGA

w wymiarze pełnego etatu

 

Wymagania konieczne/niezbędne

 1. Tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna

 2. Spełnienie wymogu określonego w art. 98 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), zgodnie z którym w placówce opiekuńczo – wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:

 1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 1. Stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na w/w stanowisku

Wymagania dodatkowe

 1. Doświadczenie w pracy na stanowisku pedagoga;

 2. Bardzo dobra znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  z dnia 9 czerwca 2011 r., rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia
  22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej;

 3. Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;

 4. Samodzielność i inicjatywa, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, uczciwość, sumienność i motywacja do pracy;

 5. Umiejętność pracy w zespole;

 6. Sprawna organizacja pracy;

 7. Posiadanie aktualnych badań dla celów sanitarno – epidemiologicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys (CV) ze szczegółowym określeniem przebiegu nauki i pracy zawodowej

 2. list motywacyjny

 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji
  i uprawnień zawodowych oraz umiejętności

 5. pisemne oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystaniu z pełni praw publicznych

 6. pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o posiadaniu pełnej władzy rodzicielskiej

 

Wymagane dokumenty: życiorys (CV) i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ) oraz z Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458 ).

 

Aplikacje zawierające wymagane dokumenty i oświadczenia należy dostarczyć do Placówki osobiście, mailowo lub faxem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2018 r.

 

 

Administratorem danych jest Dom Dziecka nr 2 im. dr Janusza Korczaka, ul. Jaktorowska 6, 01-202 Warszawa. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych rekrutacją. Bez Państwa wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135). Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

 

 

 

DOM DZIECKA NR 2

ul. Jaktorowska 6 01-202 Warszawa

tel. 22 632 75 25

fax 22 632 18 16

e-mail: sekretariat@domdziecka-korczak.waw.pl www.domdziecka-korczak.waw.pl

 

zatrudni:

KSIĘGOWEGO

(umowa na zastępstwo)

 

Wymagania konieczne/niezbędne/:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie,

- nieposzlakowana opinia,

- wykształcenie wyższe ekonomiczne, wyższe studia zawodowe lub uzupełniające, studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,

- ukończona średnia, policealna lub pomaturalna albo szkoła ekonomiczna na kierunku - --rachunkowości i co najmniej 2 letnia praktyka w księgowości,

- stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na ww. stanowisku,

- doświadczenie w pracy związanej z księgowością jednostki budżetowej,

- znajomość ogólna zagadnień z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Wymagania dodatkowe:

- znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych,

- znajomość przepisów dotyczących rachunkowości,

- wiedza z zakresu sprawozdawczości budżetowej,

- samodzielność i inicjatywa, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, uczciwość, sumienność i  motywacja do pracy,

- umiejętność pracy w zespole

- sprawna organizacja pracy

 

Główne obowiązki:

- Sprawdzanie i podpisywanie dokumentów finansowych pod względem formalnym
i rachunkowym.

- Dekretacja dokumentów księgowych.

- Sprawdzanie opisów faktur i kompletności podpisów.

- Terminowe i prawidłowe rozliczania podatku od towarów i usług VAT zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta.

- Terminowe i prawidłowe prowadzenia ewidencji księgowej w programie finansowo-księgowym VULCAN.

- Przeprowadzanie okresowej analizy kont rozrachunkowych i kosztowych.

- Wprowadzanie danych z faktur za zakup żywności do programu VULCAN Magazyn Optivum.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys ( CV ) ze szczegółowym określeniem przebiegu nauki i pracy zawodowej,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych oraz umiejętności,

- kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy,

- pisemne oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- dodatkowo kandydat może złożyć referencje i rekomendacje,

 

Wymagane dokumenty: życiorys (CV) powinien być opatrzony klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) oraz z Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458).”

 

Aplikacje zawierające wymagane dokumenty i oświadczenia należy dostarczyć do Placówki osobiście, mailowo lub faxem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.04.2018 r.

 

Administratorem danych jest Dom Dziecka nr 2 im. dr Janusza Korczaka, ul. Jaktorowska 6, 01-202 Warszawa. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych rekrutacją. Bez Państwa wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135). Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Aktualności

Wycieczka do Grecji

Dzięki uprzejmości

czytaj więcej

Zawody tenisowe

Już po raz kolejny wzięliśmy udział

czytaj więcej

Osiemnasta Łukasza

W życiu każdego człowieka

czytaj więcej